Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Definities

1.1 Sportune.com heeft een online winkel voor wielerkleding, vrijetijdskleding en accessoires.
1.2 De merknamen die vermeld worden in de online shop behoren toe aan hun respectieve eigenaars. Decca NV met vestiging te Oude Heirbaan 69 te 9620 Zottegem heeft het distributierecht op alle producten die via de webshop van sportune.com verkocht worden.
1.3 Goederen kunnen enkel na afspraak ook bekeken worden in de showroom die is ondergebracht in de Oude Heirbaan 69, 9620 Zottegem. 
1.4 Onder klant wordt verstaan: iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via sportune.com een bestelling plaatst.

Artikel 2 : Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online bestellingen bij Decca NV.
2.2 Door te bestellen verklaart de klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en condities van Decca NV.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Decca NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen.

Artikel 3 : Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Decca NV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Decca NV gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4 : Privacy

4.1 Decca NV acht het van groot belang om de door de koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en alleen door ons worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres; Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop, informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)

Artikel 5 : Aanbod

5.1 Informatie, foto´s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Decca NV met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Decca NV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie, foto’s e.d. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Zonder opvragen van nadere informatie wordt akkoord gegaan met de staat waarin het artikel verkeert. Mocht een artikel na levering wezenlijk afwijken van de gegevens op de site, dan dient hierover binnen 7 dagen contact te worden opgenomen via stores@sportune.com. Indien uw klacht gegrond is zal Decca NV passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.2 Indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvatting, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Sportune bvba niet aan haar aanbod worden gehouden.

Artikel 6 : Prijzen en Betalingen

6.1 Alle door Decca NV vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
6.2 Decca NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
6.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. De verzend en verpakkingskosten worden doorberekend aan de klant. Deze zijn te zien alvorens de bestelling definitief te bevestigen en de bestelling uit te voeren.
6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.5 Bestellingen via de website kunnen worden betaald door middel van PayPal, Mastercard, Visa of overschrijving naar de vermelde bankrekening. Bij elke manier van betalen geldt dat een artikel pas wordt verzonden nadat de betaling werd ontvangen door Decca NV. Indien de betaling na het verstrijken van 5 werkdagen nog niet binnen is heeft Decca NV het recht om de bestelling te annuleren, Hierover wordt de potentiële koper per mail geïnformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. Mocht dit toch het geval zijn, dan wordt het bedrag gerestitueerd.

Artikel 7 : Verzendkosten

7.1 De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten en tarieven van Bpost, GLS, DHL of UPS. De klant kan, indien gewenst, een bestelling verzekerd laten verzenden.
7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Artikel 8 : Levering

8.1 Wij leveren wereldwijd en maken hiervoor gebruik van de diensten van Bpost, GLS, DHL en UPS.
8.2 De levering van de producten wordt meestal binnen de drie werkdagen in gang gezet nadat Decca NV de betaling van het bestelde product heeft ontvangen, met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen. De vermeldde levertijden zijn indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid van Decca NV. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. 
8.3 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden. 
8.4 Wanneer meerdere producten besteld worden, kan het zijn dat dit in meer dan 1 verzending wordt geleverd. De extra kosten van nalevering worden door Decca NV bekostigd. 
8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het eigendom van de producten gaat over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen en de daarbij behorende verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 : Retour

10.1 Indien de klant een product retour wil sturen dient hiervoor contact te worden opgenomen met Decca NV. Volgens het verzakingsrecht heeft hij/zij een bedenktijd van zeven werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen. Na contact te hebben opgenomen met Decca NV, dient het artikel binnen 4 dagen retour te zijn bij Decca NV. Verzendkosten van de retourzending zijn voor de rekening van de klant.
10.2 Nadat het artikel terug in het bezit is van Decca NV wordt het aankoopbedrag (exlusief verzendkosten) teruggestort op de rekening van de klant. Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
10.3 Decca NV behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Decca NV of de bezorger van het product zijn beschadigd. Hierover wordt door Decca NV contact opgenomen met de klant.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Decca NV of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

Artikel 12 : Overmacht

12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 : Schadevergoeding

13.1 Decca NV kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.

Artikel 14: Herroepingsrecht & retour

14.1 Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

14.2 Retourneren

NIET GOED? GELD TERUG!

Als u een product retour wilt sturen dient u binnen 7 dagen contact op te nemen met Decca NV. Na goedkeuring moet het artikel binnen 4 dagen (geldt niet voor het buitenland) retour zijn bij Decca NV. Het bedrag wordt dan teruggestort op uw rekening(exclusief verzendkosten). Verzendkosten van de retourzending zijn voor de rekening van de klant. Decca NV behoudt het recht om retourneren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Decca NV of de bezorger van het product zijn beschadigd.

All rights reserved
NODRUGS HEROES is a brand of DECCA NV
Oude Heirbaan 69
Zottegem, België
Tel: +32 (0)9 364 44 60